9:27:31 PM 1402 / 07 / 04
 

 

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت (به ترتیب حروف الفبا)

ردیف نام و نام خانوادگی
1  دکتر  محسن اربابی
2 دکتر حسین اکبری
3 دکتر  زهرا بتولی
4 دکتر مرضیه حیدرزاده آرانی
5 دکتر فاطمه رنگرز جدی
6 دکتر مقداد راحتی
7 دکتر حبیب ا... رحیمی
8 دکتر  لیلا شکری زاده آرانی
9 دکتراکبر علی اصغرزاده 
10  دکتر مهرداد فرزندی پور
11 دکتر علیرضا فرخیان
12 دکتر  باقر فرهود
13 دکتر علی کبریایی
14 دکتر  محمد اسماعیل کاملی
15 دکتر زهرا میدانی
16 دکتر سیدعلیرضا مروجی
17 دکتر سمیه نادی راوندی
18 دکتراحسان نبوتی
19 دکتر علی محمد نیک فرجام
20 دکتر زهرا واحدپور
21 سرکار خانم اکرم واحدی برزکی

تاریخ بروزرسانی: 1400/10/25