4:53:58 PM 1400 / 01 / 31
 

 

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت (به ترتیب حروف الفبا)

ردیف نام و نام خانوادگی
1 دکتر محسن اربابی
2 دکتر اکبر علی اصغرزاده
3 دکتر زهرا بتولی
4 دکتر مرضیه حیدرزاده
5 دکتر فاطمه رنگرز جدی
6 دکتر محمدحسین زیلوچی
7 دکتر لیلا شکری زاده
8 دکتر اسماعیل فخاریان
9 دکتر علیرضا فرخیان
10 دکتر مهرداد فرزندی پور
11 دکتر فاطمه سادات قریشی
12 دکتر اسماعیل کاملی
13 دکتر علی کبریایی
14 دکتر حمیدرضا گیلاسی
15 دکتر زهرا میدانی
16 دکتر سید علیرضا مروجی
17 دکتر سمیه نادی
18 دکتر احسان نبوتی
19 دکتر زهرا واحد پور
20 خانم اکرم واحدی

تاریخ بروزرسانی: 1399/03/14