6:24:59 AM 1398 / 12 / 02
 

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

رسالت (mission)

مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت به عنوان یک مرکز پیشرو، انجام پژوهش های دانش بنیان و کاربردی موردنیاز جامعه در زمینه های بهداشتی درمانی را مهمترین رسالت خود در جهت ارتقاء سلامت جامعه و تولید علم میداند. این مرکز با استفاده بهینه از نیروی انسانی اگاه، توانمند و متعهد برای مدیریت سیستمهای اطلاعات، عهده دار تولید پژوهشهای نوین و اطلاعات با کیفیت، حمایت از طرحهای کاربردی و بنیادی در زمینه ارتقاء انواع سیستمهای سلامت میباشد به گونه ای که مسیر را برای سیاستگذاریها و تصمیم سازی های مهم و مفید تسهیل نماید.

چشم انداز (vision)

ما بر آنیم که با بهره گیری از نیروهای علمی و فعال، بسط همکاری مراکز داخل و خارج از کشور، اجرای پروژه های ملی و بین المللی در زمینه ارتقا مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت و گسترش پژوهش های بین رشته ای و مشترک،در مقایسه با سایرمراکز تحقیقاتی مدیریت اطلاعات سلامت برترین رتبه را کسب نماییم.

ارزش ها و باورها (values)

ارتقاء کیفیت اطلاعات سلامت

حمایت از ایده های نو

توجه به نیازهای اساسی سلامت جامعه در حوزه مدیریت اطلاعات

ارج نهادن به جایگاه والای محقق وتحقیق

پایبند بودن به اخلاق پژوهشی

پاسداری از محرمانه بودن اطلاعات

استراتژی ها:

ST1:انجام پروژه های مشترک میان مرکز با مراکز تحقیقاتی مشابه و همکاری با مراکز رشد فناوری اطلاعات کشور جهت برقراری ارتباطات و تعاملات علمی بیشتر

SO1:استفاده حداکثری از ظرفیت اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انجام پژوهش های کاربردی و ماموریت ویژه توسعه دانش فناوری اطلاعات سلامت

SO2:استفاده حداکثری از ظرفیت همکاری و تبادل دانش با دانشگاه ها و دانشکده های همجوار مرکز و تدوین پروژه های مشترک با گروه های بالینی

WO3:انجام پژوهش های کاربردی تر و ارائه نتایج و محصولات آن در بازارهای فناورانه

SO3:بکارگیری نیروهای پژوهشی توانمند با بهره گیری از حداکثر ظرفیت امکانات و تجهیزات اختصاصی مرکز و گروه

WO1:بهبود وضعیت تامین مالی، منابع انسانی و فضای فیزیکی

WT2: تقویت نظام جبران فعالیت های پژوهشگران

WT1:تسهیل فرایندها و آیین نامه ها

WO4:انتشار مجله تخصصی مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت جهت ارائه اینترنتی و چاپی نتایج پژوهش ها

ST2:جلب همکاری دانشجویان جهت فعالیت در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

WO2:بروزرسانی چارت و تشکیلات مرکز

تاریخ بروز رسانی: 1398/07/27