6:54:09 PM 1401 / 05 / 27
 

 

با عنایت به دریافت اعتبارنامه و کد اختصاصی کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی از وزارت بهداشت و به منظور رعایت اصول اخلاقی در پژوهشهای علوم پزشکی، در مورد طرح های مصوب سال 1394 به بعد ضروری است که در تمامی گزارش ها، مستندات و مقالات مربوط به هر طرح تحقیقاتی به کد اختصاصی مصوبه کمیته اخلاق به فرمت ذیل استناد گردد:

IR.KAUMS.REC.1394.شماره ردیف طرح