6:16:05 AM 1398 / 12 / 02
 

 

1

"برنامه ریزی آموزشی: بررسی روحیه کارآفرینی در دانشجویان رشته فناوری اطلاعات سلامت در دانشگاه علوم پزشکی کاشان". نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، اردیبهشت ماه 1397، تهران. دکتر مهتاب کرمی و همکاران

پوستر
2

"انتظارات کارکنان و اعضاء هیئت علمی از دانشکده پیراپزشکی در راستای پاسخگوئی به جامعه." نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، اردیبهشت ماه 1397، تهران. دکتر فاطمه رنگرز جدی و همکاران

پوستر
3

"رضایتمندی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی کاشان از عملکرد اساتید مشاور". نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، اردیبهشت ماه 1397، تهران. دکتر فاطمه رنگرز جدی و همکاران

پوستر
4

"میزان زمینه سازی های ساختاری برای دستیابی به اهداف آموزشی رشته از دیدگاه دانشجویان". نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، اردیبهشت ماه 1397، تهران. دکتر اکبر علی اصغرزاده و همکاران

پوستر
5

"نقش اساتید مشاور در آماده سازی دانشجویان برای پذیرش مسئولیت شغلی". نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، اردیبهشت ماه 1397، تهران. دکتر فاطمه رنگرز جدی وهمکاران

پوستر
6

"تاثیر فراهم سازی زیرساختها در توانمندی حرفه ای دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت". نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، اردیبهشت ماه 1397، تهران. دکتر احسان نبوتی و همکاران

پوستر
7

"فراگیری محتوای آموزشی از دیدگاه دانش آموختگان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت". نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، اردیبهشت ماه 1397، تهران. دکتر فرزندی پور و همکاران

سخنرانی
8

"The use of social networks and their role in sharing health information among pregnant women". Abbasi R et al. 2nd national congress of Medical Informatics, Tarbiyat Modarres. Tehran. Summer, 2018

پوستر
9

"طراحی و ارزیابی سیستم خبره فازی تشخیص کمردرد ناشی از فتق دیسک بین مهره ای در ایران". دومین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیکی و کاربرد ICT در پزشکی ایران، تیرماه سال 97، تهران. دکتر مهرداد فرزندی پور و همکاران

سخنرانی برگزیده
10

"تاثیر برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن هوشمند بر آگاهی بیماران مبتلا به آسم از فعالیت های خودمراقبتی". دومین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیکی و کاربرد ICT در پزشکی ایران، تیرماه سال 97، تهران. دکتر احسان نبوتی و همکاران

سخنرانی
11

"تاثیر برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن همراه بر آگاهی زنان باردار در کنترل وزن گیری". دومین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیکی و کاربرد ICT در پزشکی ایران، تیرماه سال 97، تهران. دکتر احسان نبوتی و همکاران

سخنرانی
12

"بررسی میزان صحت و ثبت به موقع اطلاعات ارسال نشده از سیستم های اطلاعات بیمارستانی به سامانه پرونده الکترونیک سلامت". دومین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیکی و کاربرد ICTدر پزشکی ایران، تیرماه سال 97، تهران. آقای رضا عباسی و همکاران

سخنرانی
13

"بازطراحی کوریکولومهای آموزشی رشته های علوم پزشکی برای رسیدن به کارآفرینی: مطالعه موردی". همایش آموزش پزشکی پاسخگو، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرداد ماه سال ۹۷. دکتر مهتاب کرمی و همکاران

پوستر
14

"بررسی تطبیقی برای تعیین جایگاه های شغلی فارغ التحصیلان رشته فناری اطلاعات سلامت در راستای آموزش پاسخگو". همایش آموزش پزشکی پاسخگو، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرداد ماه سال ۹۷. دکتر مهتاب کرمی و همکاران

پوستر
15

"بررسی کیفیت اطلاعات برنامه های موبایل مربوط به بیماری آلزایمر". دومین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیکی و کاربرد ICT در پزشکی ایران، تیرماه سال 97، تهران. آقای رضا عباسی و همکاران

سخنرانی
16

"رتبه بندی برنامه های موبایل مربوط به سرطان". دومین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیکی و کاربرد ICT در پزشکی ایران، تیرماه سال 97، تهران. آقای رضا عباسی و همکاران

سخنرانی
17

"شناسایی مشکلات واسط کاربری ماژول پذیرش و مدارک پزشکی یک سیستم اطلاعات بیمارستانی و بررسی تاثیر آنها بر زیرمقیاس های کاربردپذیری: روش بیان افکار". دومین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیکی و کاربرد ICT در پزشکی ایران، تیرماه سال 97، تهران. دکتر احسان نبوتی و همکاران

پوستر برگزیده
18

"ارزیابی کاربردپذیری ماژول پذیرش و مدارک پزشکی سیستم اطلاعات بیمارستانی: ارزیابی اکتشافی". دومین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیکی و کاربرد ICT در پزشکی ایران، تیرماه سال 97، تهران. دکتر احسان نبوتی و همکاران

پوستر
19

"ارزیابی زیرسیستم اطلاعات پرستاری در نرم افزارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی ایران". دومین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیکی و کاربرد ICT در پزشکی ایران، تیرماه سال 97، تهران. دکتر مهرداد فرزندی پور و همکاران

پوستر
20

"پیش بینی بقای سرطان کولورکتال با استفاده از روش بدون نظارت خوشه بندی Kmeans". دومین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیکی و کاربرد ICT در پزشکی ایران، تیرماه سال 97، تهران. آقای رضا عباسی و همکاران

پوستر
21

"مطالعه تطبیقی عناصر داده ای موجود در نظام ملی ثبت بازتوانی قلبی در کشورهای منتخب". دومین همایش بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت، آذر ماه سال 97، تهران. دکتر مهرداد فرزندی پور و همکاران

پوستر
22

"رتبه بندی برنامههای سلامت همراه فارسی مربوط به بیماران دیابتی". سومین کنگره بین المللی سلامت همراه، اسفندماه سال 97، شیراز. دکتر احسان نبوتی و همکاران

پوستر
23

"برنامهکاربردی مبتنی بر تلفن همراه برای کمک به زنان باردار در کنترل وزن: طراحی، ارزیابی کاربردپذیری و تاثیر آن بر دانش". سومین کنگره بین المللی سلامت همراه، اسفندماه سال 97، شیراز. دکتر مهرداد فرزندی پور و همکاران

پوستر
24

"برنامهکاربردی مبتنی بر تلفن هوشمند برای ارتقاء خودمراقبتی بیماران مبتلا به آسم: طراحی، ارزیابی کاربردپذیری و تاثیر آن بر دانش بیماران". سومین کنگره بین المللی سلامت همراه، اسفندماه سال 97، شیراز. دکتر مهرداد فرزندی پور و همکاران

پوستر
25

"مرورو تحلیل محتوای برنامه های سلامت همراه فارسی مربوط به بیماران مبتلا به افسردگی". سومین کنگره بین المللی سلامت همراه، اسفندماه سال 97، شیراز. دکتر احسان نبوتی و همکاران

پوستر
26

"ارزیابیکیفیت برنامه های سلامت همراه فارسی مربوط به بیماران مبتلا به فشارخون". سومین کنگره بین المللی سلامت همراه، اسفندماه سال 97، شیراز. دکتر احسان نبوتی و همکاران

پوستر
27

"جایگاه ترمینولوژی های بالینی درسلامت همراه". سومین کنگره بین المللی سلامت همراه، اسفندماه سال 97، شیراز. خانم منیره صادقی و همکاران.

پوستر
28

"کاربردنرم افزارهای سلامت همراه در توانبخشی بیماران سکته مغزی: مرور نظامند". سومین کنگره بین المللی سلامت همراه، اسفندماه سال 97، شیراز. دکتر فاطمه رنگرز جدی و همکاران

پوستر
29

"بررسیاستفاده و تمایل بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در مورد اپلیکیشن های تلفن های هوشمند جهت خودمراقبتی دیابت در شهرستان اردبیل-بهار 1397". سومین کنگره بین المللی سلامت همراه، اسفندماه سال 97، شیراز. دکتر احسان نبوتی و همکاران

پوستر
30

"بررسیمیزان وابستگی به تلفن همراه هوشمند در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397". سومین کنگره بین المللی سلامت همراه، اسفندماه سال 97، شیراز. خانم منیره صادقی و همکاران

پوستر
31

"بررسی میزان تمایل به استفاده از فناوری سلامت همراه در بین پزشکان متخصص زنان و زایمان اصفهان در سال 1397". سومین کنگره بین المللی سلامت همراه، اسفندماه سال 97، شیراز. آقای حمیدرضا تدین و و همکاران

پوستر
32

" تاثیرفناوری سلامت همراه بر روی پیشگیری و تشخیص افسردگی بعد از زایمان". سومین کنگره بین المللی سلامت همراه، اسفندماه سال 97، شیراز. آقای حمیدرضا تدین و و همکاران

پوستر
33

"Mobile health (mhealth) as a community based nursing intervention in hypertensive patients". Zare S et al. 3rd International Congress on mHealth, Shiraz, Feb 20-21 2019.

پوستر
34

"Prioritizing physicians needs for using mhealth". Zare S et al. 3rd International Congress on mHealth, Shiraz, Feb 20-21 2019.

پوستر
35

"Smartphone health applications to improve cancer-related outcomes: a systematic review". Anvari Sh et al. 3rd International Congress on mHealth, Shiraz, Feb 20-21 2019.

پوستر
36

"Assessing the medical students' attitudes regarding the use of mobile health technologies in patient monitoring". Farrahi R et al. 3rd International Congress on mHealth, Shiraz, Feb 20-21 2019.

پوستر
37

"Medical Students’ Viewpoints about Challenges of using mobile health technology in patient counseling". Farzandpour M et al. 3rd International Congress on mHealth, Shiraz, Feb 20-21 2019.

پوستر

تاریخ به روزرسانی: 1397/12/20